Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Górska

 

Nadleśnictwo Jeleśnia uczestniczy w projekcie pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;

  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;

  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);

  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł


Mała Retencja

W Nadleśnictwie Jeleśnia w okresie 19.03.2010- 31.10.2012 r. realizowany był  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to indywidualny projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.  Projekt realizowany jest na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu na  terenie Nadleśnictwa Jeleśnia:

1. Budowa dylówek w l-ctwie Koszarawa Bystra – wartość robót : 244 138,71 zł

2. Budowa dylówek w l-ctwie  Korbielów – wartość robót : 244 339,80 zł

3. Budowa dylówek w l-ctwie Kiełbasów – wartość robót : 690 214,87 zł

4. Renaturyzacja potoku „Bez nazwy" w l-ctwie Romanka Górna – wartość robót: 516 020,74 zł

5. Renaturyzacja potoku „Kotarnica" w l-ctwie Sopotnia Potok – wartość robót: 860 552,14 zł

6. Renaturyzacja potoku „Wysokie" w l-ctwie Kocierz Moszczanicki – wartość robót: 142 775,64 zł

7. Spowolnienie spływu potoku „Cebula" w l-ctwie Sopotnia Dolna – wartość robot: 403 791,00zł

8. Neutralizacja skutków spływu potoku „Lisie dziury" w l-ctwie Korbielów – wartość robót: 140 849,46  zł.

9. Renaturyzacja potoku „Roztoka" w l-ctwie Kiełbasów – wartość robót: 154 450,70 zł

10. Renaturyzacja potoku „Koszarawa" w l-ctwie Koszarawa Cicha – wartość robót: 91 013,32 zł

 

Łączna wartość wykonanych robót to : 3 488 146,38 zł

Kwota dotacji wyniosła : 2 720 254,06 zł